สมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครและเงื่อนไขการรับสมัคร
กรอกแบบฟอร์มสมัคร ตรวจสอบการสมัคร